เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)
   

   

Version 19.4หมายเหตุ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) มีความหมายดังนี้
1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1. และข้อ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร