คำแนะนำ
การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะทางอินเทอร์เน็ต
 
ผู้มีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียน
          - ผู้ประกอบกิจการซึ่งประกอบกิจการในราชอาณาจักรที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่
  * การธนาคาร
  * การประกอบธุรกิจเงินทุน
  * การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
  * การประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
  * การรับประกันชีวิต
  * การรับจำนำ
  * การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์
  * การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร
  * การซื้อและขายคืนหลักทรัพย์
  * การประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริง
   
เงื่อนไขการให้บริการ
          1. ยื่นคำขอได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
          2. ยื่นคำขอภายในเวลาที่กฏหมายกำหนด โดยไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐาน
          3. อนุมัติให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนนับแต่วันที่ยื่นคำขอ
คำเตือน
-
การยื่นรายการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นเท็จ ท่านจะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญา
-
ผู้ที่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ มีภาระและหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะตามกฎหมาย โปรดแน่ใจ ว่าท่านมีสิทธิและประสงค์จะจดทะเบียน มิฉะนั้นท่านอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญา

NAVIGATOR: บริการจดทะเบียน > คำแนะนำการขอจดทะเบียน