รหัสผู้ใช้งาน *
 
                               รหัสผ่าน *
   

               

Version 2.0
คำเตือน
 ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะยื่นแบบแสดงรายการของสถานประกอบการ
 ทุกแห่งรวมกันได้ ตั้งแต่เดือนภาษีที่ได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น