เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 
   
สาขาที่ขอใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน 
 
วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของสำนักงานใหญ่ 
เดือน พ.ศ.
 
E-mail Address 
 

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
- กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทท.) 0-2272-8732
- แนวปฏิบัติ (มก.) 0-2272-8296
- Help Desk 02-272-9440
กลุ่มระบบงานภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (vat.it@rd.go.th)

กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400