* ดูประวัติ หมายถึง ประวัติของผู้ประกอบการฯ ที่เคยจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเลิกประกอบกิจการมาแล้ว 1 รอบขึ้นไป หรือมีการเพิกถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือมีการยกเลิกการเพิกถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

    1 รอบ หมายถึง มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  * ระบบงานนี้แสดงผลได้ดีกับ IE8, IE9, Microsoft Edge, Firefox และ Google Chrome กรณีที่ใช้ IE แล้วมีปัญหาไม่มีการแสดงผลข้อมูล โปรดอ่านคำแนะนำ คำแนะนำ