ผู้มีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียน
 
1.
ผู้ประกอบการฯ ที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่
 
1.1
ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่มีรายรับเกิน 1,800,000 บาทต่อปี
   
1.2
ผู้ประกอบการซึ่งมีแผนงานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้เตรียมการเพื่อประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม อันเป็นเหตุให้ต้องมีการซื้อสินค้าหรือรับบริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ก่อสร้างโรงงาน ติดตั้งเครื่องจักร
   
1.3
ผู้ส่งออกซึ่งประสงค์ที่จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
   
แบบฯ ที่ใช้ ได้แก่ แบบภ.พ.01 คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
 
2.
ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กำหนดในมาตรา 81/3 แห่งประมวลรัษฎากร และประสงค์ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่
   
2.1
ผู้ประกอบการขายสินค้าที่มิใช่การส่งออก หรือการให้บริการ ตามมาตรา 81(1) (ก) ถึง (ฉ)
   
2.2
ผู้ประกอบการที่มีรายรับไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี
    แบบฯ ที่ใช้ ได้แก่
      (1) แบบ ภ.พ.01.1 คำขอแจ้งใช้สิทธิ์เพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
      (2) แบบภ.พ.01 คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
     
  • สามารถยื่นจดทะเบียนได้ในวันเดียวกันกับวันที่ยื่นแบบภ.พ.01.1
  • ยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ยื่น ภ.พ.01.1
 การให้บริการ
 
1.
ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
2.
ยื่นคำขอในเวลาที่กฏหมายกำหนด โดยไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐาน
 
3.
ต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 
  • บุคคลธรรมดาที่ยังไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ให้ระบุเลขประจำตัวประชาชน ระบบฯ จะออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรให้โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  • นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายไทย (ไม่รวมนิติบุคคลที่เกิดจากการควบกิจการ) ที่ยังไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ให้ยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีพร้อมกับการยื่นคำขอจดทะเบียน
 
   
 คำเตือน
 
  • การยื่นรายการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท็จ ท่านจะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญา
  • ผู้ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีภาระและหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามกฎหมาย
  • เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ท่านควรอ่านคำแนะนำการจดทะเบียน และเลือกระบุประเภทการประกอบการฯ ที่ตรงกับความต้องการจดทะเบียนของท่านให้ถูกต้อง