ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบงานภาษีมูลค่าเพิ่มและธุรกิจเฉพาะ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร ทางโทรศัพท์หมายเลข
0-2272-8694-5, 0-2272-9431, 0-2272-9440, 0-2272-8733 ในวันและเวลาราชการ

NAVIGATOR:  บริการการจดทะเบียน