หน้าจอ : PP013RP009    เวอร์ชั่น : 7.0
วัน/เวลาเข้าใช้งานระบบ  : 
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำที่แจ้งขอรับอนุมัติยกเว้น VAT
 ค้นหาตาม
  ทั้งหมด
    เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)
สาขาที่
    ชื่อผู้ประกอบการ

ลำดับ
ที่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)
สาขา
ชื่อผู้ประกอบการ
ที่อยู่สถานประกอบการ
วันเดือนปี
ที่รับแจ้ง
สมาชิกสมาคม
วันสิ้นสุด
สมาชิกภาพ
[ ไ ม่ มี ร า ย ก า ร ]