คำแนะนำ
การรับคำขออนุมัติ ภ.พ.07
ผู้มีสิทธิยื่นคำขออนุมัติ ภ.พ.07
          - เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ค้าน้ำมันตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือเป็นผู้ได้รับอนุมัติจดทะเบียนจัดตั้งสถานีบริการค้าน้ำมันตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งขายน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซธรรมชาติ
          - เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นถังใต้ดินซึ่งมีความจุใบละ 5,000 ลิตรขึ้นไป ไม่ว่าจะมีถังลอยรวมอยู่ในสถานบริการน้ำมันด้วยหรือไม่
เงื่อนไขการให้บริการ
          1. ยื่นคำขอได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
          2. ยื่นคำขอภายในเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐาน
          3. ต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
          4. ต้องระบุวันที่ประสงค์จะเป็นผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อย (ภ.พ.07) ในคำขอ และยื่นคำขอก่อนวันที่ประสงค์จะเป็นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
          5. เจ้าหน้าที่จะออกไปตรวจข้อเท็จจริง ณ สถานประกอบการของท่านภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ยื่นคำขอ โปรดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
             5.1  สำเนา ภ.พ. 20
             5.2  สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันหรือใบทะเบียนจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันตามกฎหมาย ว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
             5.3  แผนผังแสดงที่ตั้งพร้อมทั้งจำนวนหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง
             5.4  ตัวอย่างแผ่นป้ายข้อความ "เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากมิเตอร์หัวจ่าย" ที่ได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากร (ถ้ามี) (link ลักษณะแบบแผ่นป้ายฯ)
          6.  กรมสรรพากรจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทางอินเทอร์เน็ตและแจ้งผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ยื่นคำขอ ซึ่งจะได้รับอนุมัติตั้งแต่วันที่แจ้งความประสงค์
คำเตือน
1. 
การยื่นคำขออนุมัติ (ภ.พ.07) เป็นเท็จ ท่านจะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญา
2. 
ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อย(ภ.พ.07) จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 190) เรื่อง กำหนดลักษณะและเงื่อนไขของการประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อย การออกใบกำกับภาษีของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86/8 แห่งประมวลรัษฎากร และการเก็บรักษารายงาน ตามมาตรา 87/3 แห่งประมวลรัษฎากร   ลงวันที่ 2 มกราคม  พ.ศ.2556
(link ประกาศฯ ฉบับที่ 190)
                                    
 ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ(ในวันเวลาราชการ)ทางโทรศัพท์หมายเลข
  - แนวปฏิบัติ
0-2272-8128
 
 
- โปรแกรมระบบงาน
0-2272-8732